DE
EN
 

Finančné účtovníctvo

Vedenie účtovníctva, ako aj spracovanie údajov pre potreby managementu resp. materskej spoločnosti, sa uskutočňuje v slovenskom a v prípade potreby aj v nemeckom/anglickom jazyku. Naša spoločnosť používa slovenský účtovný softvér spoločnosti PROLUČ.

Na základe požiadavky klienta sme schopní ponúknuť komplexné vedenie účtovnej agendy aj v priestoroch klienta a na softvéri preferovanom klientom (napr. Pro-Alpha, SAP, Pohoda a iné).

V oblasti finančného účtovníctva ponúkame nasledovné služby:

 • zavedenie finančného účtovníctva
 • pravidelné spracovanie finančného účtovníctva podľa slovenskej legislatívy
 • vypracovanie priznaní k dani z pridanej hodnoty mesačne alebo štvrťročne
 • možnosť vytvárania platobných príkazov pre klienta
 • výkazníctvo podľa platných slovenských zákonov (napr. štatistické výkazy, hlásenia NBS, INTRASTAT atď.)
 • zostavenie mesačných (kvartálnych) uzávierok, mesačných (kvartálnych) reportov vo forme požadovanej klientom a to aj podľa slovenských predpisov, ako i podľa koncernových predpisov (HB II, IFRS, US GAAP)
 • zostavenie riadnej, priebežnej resp. mimoriadnej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov
 • príprava podkladov pre účely konsolidácie podľa požiadaviek materskej spoločnosti
 • zostavenie výkazov podľa medzinárodných účtovných štandardov
 • rekonštrukcia účtovníctva
 • zastupovanie klienta pri finančných kontrolách

Napíšte nám