DE
EN
 

Audit

Viac ako len kontrola.

Naše služby v oblasti auditu zahŕňajú všetky potrebné kroky smerujúce k úspešnému overeniu finančných výkazov zostavených podľa slovenských účtovných štandardov (SAS) ako aj podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) od prvotného poznania činnosti klienta až po overenie výročnej správy.

Audítorské práce prebiehajú spravidla v niekoľkých  etapách. Poznanie účtovnej jednotky, kontrola interných procesov, účasť na fyzickej inventúre zásob a dlhodobého majetku a overenie účtovných záznamov je vykonávané počas predbežného auditu v priestoroch klienta. Počas záverečného auditu je predmetom našich prác dooverovanie účtovných záznamov spolu s kontrolou účtovnej závierky, výročnej správy, reportingu atď. Nastavenie rozsahu prác závisí od konkrétnych podmienok či požiadaviek klienta.  Kvalita a rozsah našich prác je rovnaká pre klientov klasifikovaných ako mikro účtovné jednotky, resp. pre veľké účtovné jednotky, municipality, neziskový sektor.

Výsledkom audítorských prác je správa nezávislého audítora vypracovaná na základe požiadavky klienta v slovenskom, anglickom, alebo nemeckom jazyku. Spolu so Správou nezávislého audítora je klientovi odovzdaný aj List vedeniu spoločnosti (tzv. Management letter), v ktorom je vedenie spoločnosti oboznámené so zistenými nedostatkami a zároveň sú jeho obsahom odporúčania, prípadne aj návrhy na vylepšenia vedenia účtovníctva, či fungovania interného kontrolného systému.

K našim službám v oblasti auditu patrí najmä:

 • povinné (štatutárne) a dobrovoľné audity účtovných závierok zostavených podľa SAS
 • overenie konsolidovaných účtovných závierok
 • audit neziskových organizácií, nadácií a municipalít
 • forenzný audit zameraný na odhaľovanie podvodov a krádeží
 • audit účtovných závierok zostavených podľa IFRS
 • iné uisťovanie služby, napr. odsúhlasené postupy, overenie zmlúv podnikových kombinácií (zlúčenia, splynutia, rozdelenia), overenie plnenia dotačných podmienok atď
 • overenie čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ (napr. Horizont 2020, FP7, Tempus pod.)
 • preverenie historických finančných informácií
 • overenie interného kontrolného systému
 • overenie skupinových konsolidačných výkazov („reportingové balíčky“) zostavené na základe nemeckých, rakúskych pravidiel, IFRS, US GAAP, či iných pravidiel podľa konsolidačných inštrukcií
 • Due diligence
 • účtovné poradenstvo v oblasti slovenského účtovníctva, IFRS a iné
 • školenia na témy a oblasti vyžiadané klientmi
 • iné služby na základe požiadavky klienta

Členovia nášho audit tímu sú mladí a flexibilní ľudia, ktorí majú univerzitné vzdelanie a priebežne sa vzdelávajú aj na školeniach organizovaných domovskou sieťou, Slovenskou komorou audítorov, Slovenskou komorou daňových poradcov a inými organizáciami. Striktné dodržiavanie Etického kódexu audítora je pre nás samozrejmou a nevyhnutnou základňou pre výkon našej práce.

Správy o transparentnosti

Napíšte nám